Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Výstupy projektu    
Index regionálneho podnikateľského prostredia

Index regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP) je ústredným nástrojom hodnotenia regiónov SR, ktoré je dielom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Toto hodnotenie prebieha na úrovni okresov, ktorých počet sa po reforme verejnej správy v roku 1996 ustálil na čísle 79. IRPP vyjadruje celkovú kvalitu podmienok na podnikanie v okresoch. Jeho vznik bol motivovaný absenciou nástrojov, ktoré by umožňovali efektívne porovnávanie jednotlivých okresov. Je výstupom komplexného modelu a je počítaný pre každý okres zo 106 indikátorov, ktoré vznikli na základe dostupných štatistických dát a údajov získaných z pocitového prieskumu medzi manažérmi firiem. Za každý okres dosahuje hodnoty v intervale [1; 6], kde 1 vyjadruje najhoršie možné podmienky na podnikanie a 6 vyjadruje najlepšie možné podmienky. Čítať viac →

Publikácia Konkurencieschopné regióny 21

Štúdia o konkurencieschopnosti regiónov, nazvaná Konkurencieschopné regióny 21, je hlavným výstupom rovnomenného projektu. Ako podkladom pre publikáciu slúži Index regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP), ktorý pre každý okres určuje kvalitu lokálnych podmienok na podnikanie. Index pozostáva zo 106 indikátorov, z toho 47 vzniklo na základe pocitového prieskumu medzi názormi riadiacich pracovníkov a predstaviteľov samospráv a 59 pochádza z merateľných štatistických údajov. Publikácia je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré postupne prezentujú celkové výsledky, odporúčania pre Slovenskú republiku ako aj pre každý okres, metodiku tvorby podkladového indexu, podrobný profil pre každý okres pozostávajúci z hodnotenia všetkých 106 indikátorov, prehľad aktivít najväčších zamestnávateľov v každom okrese a napokon rebríčky všetkých indikátorov. Čítať viac →

Investičná mapa okresov SR

Investičná mapa okresov SR prezentuje prehľadnou formou výsledky Indexu regionálneho podnikateľského prostredia a jeho štyroch subindexov: Ekonomickej aktivity, Verejnej správy a legislatívy, Technológií a infraštruktúry a Vzdelávania a ľudských zdrojov. Pre každú z uvedených piatich oblastí je k dispozícii mapa, ktorá zobrazuje dosiahnuté skóre všetkých slovenských okresov na farebne odstupňovanej škále. Čítať viac →

Interaktívny model regionálneho podnikateľského prostredia

Interaktívna internetová stránka zobrazujúca profily všetkých okresov a rebríčky všetkých indikátorov v grafickej forme. Stránka predstavuje prezentáciu štvrtej a šiestej kapitoly z publikácie s prehľadnejšou možnosťou vyhľadávania a prezentovania potrebných informácií. Model navyše umožňuje nastavovanie vlastných váh pre každý zo 106 indikátorov vstupujúcich do výpočtu Indexu regionálneho podnikateľského prostredia na základe preferencií používateľa. Nastavenie iných ako štandardných spôsobí zmenu hodnôt indexu prevšetky okresy, čo sa prejaví v zmene poradí jednotlivých okresov v rámci rebríčku konkurencieschopnosti a v odlišnom zafarbení mapy. Potenciálny investor si tak napríklad môže na základe vlastných potrieb vyhľadať najvhodnejší okres pre realizáciu jeho investície. Prejsť k modelu →

 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt