Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Investičná mapa okresov SR    
 
(PDF formát, 55,4 x 38 cm, 7,87 MB)

K dispozícii na stiahnutie je investičná mapa v rovnakej podobe, v akej je vložená do publikácie Konkurencieschopné regióny 21, teda mapa Indexu regionálneho podnikateľského prostredia a jeho štyroch subindexov spolu na formáte približne A3, ako aj samostatné mapy každej z týchto piatich oblastí. Všetky súbory sú dostupné vo vektorovej podobe vo formáte PDF, ako aj v rastrovej podobe vo formáte PNG v troch rôznych kvalitách.

Investičné mapy je možné prehliadať aj v interaktívnej forme na stránke interaktívneho modelu regiónov, ktorá ponúka omnoho širšie možnosti prispôsobenia pohľadu na výsledky projektu.

Investičná mapa okresov SR (PDF formát, 55,4 x 38 cm, 7,87 MB)

Vysoká kvalita (PNG, 6543x4488 px, 300 dpi, 2,44 MB)
Stredná kvalita (PNG, 3272x2244 px, 150 dpi, 1,09 MB)
Nízka kvalita (PNG, 1571x1078 px, 72 dpi, 439 kB)

Investičná mapa okresov SR prezentuje prehľadnou formou výsledky Indexu regionálneho podnikateľského prostredia a jeho štyroch subindexov: Ekonomickej aktivity, Verejnej správy a legislatívy, Technológií a infraštruktúry a Vzdelávania a ľudských zdrojov. Pre každú z uvedených piatich oblastí je k dispozícii mapa, ktorá zobrazuje dosiahnuté skóre všetkých slovenských okresov na farebne odstupňovanej škále.

Investičné mapy:

Index regionálneho podnikateľského prostredia (PDF formát, veľkosť A4, 1,85 MB)
Vysoká kvalita (PNG, 3508x2480 px, 300 dpi, 695 kB)
Stredná kvalita (PNG, 1754x1240 px, 150 dpi, 303 kB)
Nízka kvalita (PNG, 842x596 px, 72 dpi, 116 kB)

Prvá kapitola sumarizuje v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme hlavné výsledky analýzy. V jej úvode sa najprv spomína história a štruktúra Indexu regionálneho podnikateľského prostredia, koncepcia a ekonomické fundamenty použité pri tvorbe indexu. Následne sú stručne zhrnuté výsledky IRPP pre jednotlivé okresy, a to v textovej, grafickej aj tabuľkovej podobe. Keďže index pozostáva z viacerých menších zložiek – štyroch subindexov a každý subindex pozostáva z dvoch pilierov, v ďalšej časti prvej kapitoly sú prezentované aj tieto elementy. Najprv štyri subindexy, pri každom je zobrazená mapa okresov SR daného subindexu s prislúchajúcou tabuľkou, následne tabuľka obsahujúca všetky doteraz spomínané údaje, a napokon mapy okresov SR pre každý pilier, spolu s textovým opisom podmienok v jednotlivých regiónoch.

Subindex I: Ekonomická aktivita (PDF formát, veľkosť A4, 1,86 MB)
Vysoká kvalita (PNG, 3508x2480 px, 300 dpi, 671 kB)
Stredná kvalita (PNG, 1754x1240 px, 150 dpi, 301 kB)
Nízka kvalita (PNG, 842x596 px, 72 dpi, 119 kB)

Subindex ekonomická aktivita reprezentuje merateľné a pocitové indikátory, ktoré hodnotia kvalitu a efektivitu podmienok a výstupov podnikania. Pozostáva z dvoch pilierov. Prvým je ekonomické prostredie, ktoré zastrešuje indikátory popisujúce prevažne podmienky na podnikanie a úroveň infraštruktúry. Druhým pilierom v rámci subindexu ekonomická aktivita sú ekonomické výstupy, ktoré reprezentujú merateľné ukazovatele výkonnosti podnikateľského sektora.

Subindex II: Verejná správa a legislatíva
(PDF formát, veľkosť A4, 1,86 MB)

Vysoká kvalita (PNG, 3508x2480 px, 300 dpi, 673 kB)
Stredná kvalita (PNG, 1754x1240 px, 150 dpi, 303 kB)
Nízka kvalita (PNG, 842x596 px, 72 dpi, 121 kB)

Subindex technológie a infraštruktúra pozostáva z merateľných a pocitových indikátorov, ktoré hodnotia úroveň a dostupnosť infraštruktúry a technológií. Skladá sa z dvoch pilierov. Prvým je infraštruktúra, ktorá zastrešuje prevažne merateľné indikátory popisujúce hustotu a kvalitu cestnej siete a hustotu rozmiestnenia inštitúcií. Druhým pilierom v rámci tohto subindexu sú technológie, ktoré sledujú nielen rozsah a vyspelosť používaných technológií, ale aj úroveň zahraničných investícií, penetrácie internetu, či motorizácie.

Subindex III: Technológie a infraštruktúra (PDF formát, veľkosť A4, 1,86 MB)
Vysoká kvalita (PNG, 3508x2480 px, 300 dpi, 673 kB)
Stredná kvalita (PNG, 1754x1240 px, 150 dpi, 302 kB)
Nízka kvalita (PNG, 842x596 px, 72 dpi, 120 kB)

Subindex vzdelávanie a ľudské zdroje reprezentuje merateľné a pocitové indikátory, ktoré hodnotia stav a dostupnosť ľudských zdrojov a vzdelania. Skladá sa z dvoch pilierov. Prvý pilier tohto subindexu je rovnomenný so samotným subindexom. Sú ním ľudské zdroje, ktoré zastrešujú indikátory charakterizujúce obyvateľstvo, nezamestnanosť, efektivitu a pracovitosť zamestnancov, či migráciu pracovnej sily. Druhým pilierom je vzdelanie, ktoré je reprezentované prevažne merateľnými indikátormi sledujúcimi úroveň vzdelania napríklad na základe úspešnosti študentov pri testoch. Indikátory obsiahnuté v tomto pilieri hodnotia aj prepojenie škôl s trhom práce, či znalosť cudzích jazykov.

Subindex 4: Vzdelávanie a ľudské zdroje (PDF formát, veľkosť A4, 1,86 MB)
Vysoká kvalita (PNG, 3508x2480 px, 300 dpi, 673 kB)
Stredná kvalita (PNG, 1754x1240 px, 150 dpi, 303 kB)
Nízka kvalita (PNG, 842x596 px, 72 dpi, 120 kB)

Subindex verejná správa a legislatíva obsahuje prevažne pocitové indikátory, ktoré hodnotia kvalitu a efektivitu legislatívy a úradov. Pozostáva z dvoch pilierov. Prvým pilierom je legislatíva, ktorá zastrešuje nielen pocitové indikátory popisujúce bariéry podnikania, ale aj indikátory odrážajúce výšku daní a poplatkov, ktoré ovplyvňujú náklady na podnikanie. Druhý pilier tohto subindexu je rovnomenný so samotným subindexom. Je ním verejná správa, ktorá reprezentujú výlučne pocitové ukazovatele hodnotiace kvalitu a funkčnosť úradov a vplyvy regionálnej politiky.

 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt