Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Začiatočný stav a zdôvodnenie realizácie    

Regionálne rozdiely považuje EÚ, Svetová banka, OECD a ďalšie inštitúcie za jeden z najväčších problémov krajiny. Odborné diskusie o nich sa obmedzujú len na porovnávanie HDP, investícií či nezamestnanosti v regiónoch. To pre pochopenie konkurenčných nedostatkov okresov a krajov nestačí. Pri študovaní konkurencieschopnosti používajú renomované zahraničné inštitúcie od 200 (Svetové ekonomické fórum) do 350 (Inštitút pre rozvoj manažmentu – IMD) rôznych ukazovateľov. Väčšina z hodnotiacich ukazovateľov krajín sa dá preniesť aj na mikroúroveň regiónov. Boj proti regionálnym rozdielom nie je možné vyhrať izolovaným zacieľovaním rôznych vládnych nástrojov na zaostalé regióny. V čase, keď viac ako 95 % HDP Slovenskej republiky zabezpečuje súkromná sféra, čiže podnikatelia, je dôležité poznať kvalitu a bariéry lokálneho podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňuje konanie podnikateľov a rozhodnutia investorov. Takéto zhodnotenie regionálneho podnikateľského prostredia je možné uskutočniť s pomocou hĺbkovej SWOT analýzy silných/slabých stránok a konkurenčných výhod/nevýhod regiónov SR využijúc verejne dostupné štatistické dáta v kombinácii s informáciami z prieskumu medzi podnikateľmi. PAS má skúsenosti s tvorbou modelu pre zhodnotenie kvality podnikateľského prostredia v regiónoch, keď v roku 2005 ako prvá inštitúcia na Slovensku vytvorila vlastný Index regionálneho podnikateľského prostredia. Obmedzené zdroje financovania v tom čase neumožnili hĺbkovú analýzu regiónov, preto sa PAS k tejto téme vracia a chce ju komplexne spracovať s cieľom vytvoriť použiteľné výstupy, ktorých implementácia povedie k úspešnému rozvoju regiónov SR a rastu životnej úrovne obyvateľov v 21. storočí.

S hodnotením konkurencieschopnosti má Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) bohaté skúsenosti vďaka 6 ročnej spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom (SEF) pri tvorbe Správy o globálnej konkurencieschopnosti, v ktorej PAS figuruje ako partnerská organizácia SEF pre SR. Podobne ako sa z pohľadu konkurencieschopnosti porovnávajú krajiny s cieľom poukázať na konkurenčné výhody a nevýhody krajín, čím sa vládam krajín uľahčí identifikácia zaostávajúcich oblastí ekonomiky, je možné porovnávať aj kraje a okresy vnútri krajiny a formulovať stratégie na rýchlejší rozvoj regiónov a zmierňovanie regionálnych rozdielov.

Napriek tomu, že o existencii regionálnych rozdielov nikto z kompetentných predstaviteľov štátu nepochybuje, dodnes neexistuje komplexná analýza, ktorá by dala jasnú odpoveď, prečo niektoré regióny z hľadiska ekonomickej výkonnosti výrazne zaostávajú za priemerom SR. Problémom je, že ani predstavitelia samosprávy nevedia jasne sformulovať stratégie, z ktorých by vzišli jednak požiadavky na adresné zacielenie rozvojovej pomoci od centrálnej vlády a zároveň opatrenia, ktoré by dokázali realizovať samosprávy na svojej úrovni. Projekt chce poskytnúť samosprávam účinnú pomôcku na rozvoj regiónov a odstraňovanie lokálnych bariér podnikania. Projekt má ambíciu odhaliť najväčšie bariéry podnikania v ekonomicky zaostalejších regiónoch a dať predstaviteľom miestnej samosprávy návod, akým spôsobom možno odstraňovať nevýhody a ďalej rozvíjať výhody, ktorými disponujú. Realizácia projektu je dôležitá aj z pohľadu centrálnej vlády, ktorá bude vďaka výsledkom projektu môcť oveľa adresnejšie a efektívnejšie vynakladať prostriedky z verejných financií na odstraňovanie konkrétnych bariér rozvoja regiónov. V konečnom dôsledku možno očakávať rozvoj podnikania v okresoch SR, čo prinesie tvorbu nových pracovných miest, väčšiu konkurenciu na trhu práce a teda aj vyššie mzdy pre zamestnancov, lepšie pracovné podmienky.

 
Úvod do projektu
Aktivity a harmonogram realizácie
Začiatočný stav a zdôvodnenie realizácie
Využiteľnosť výstupov - cieľové skupiny
Financovanie

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt