Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Využiteľnosť výstupov - cieľové skupiny    

Hlavným adresátom výstupov projektu je miestna samospráva, ktorá môže vo veľkej miere ovplyvniť intenzitu rastu regiónu. Predstavitelia samosprávy dostanú do rúk nástroj, ktorý popíše konkurenčné výhody/nevýhody regiónu a sformuluje stratégiu rozvoja smerujúcu k zintenzívneniu ekonomickej aktivity v regióne. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti, od ktorej realizátori projektu očakávajú vyšší tlak na volených zástupcov v lokálnej samospráve, ale aj na úrovni centrálnej vlády a parlamentu smerujúci k zlepšovaniu kvality lokálneho podnikateľského prostredia, ktorá je kľúčom k vyššiemu rastu životnej úrovne obyvateľov.

Na úrovni štátnej správy je podľa výstupov projektu možné presnejšie diferencovať regióny a adresnejšie nastavovať politiky regionálneho rozvoja v prospech slabších regiónov (nástroje sociálnej politiky a politiky trhu práce, štátna pomoc, investičné stimuly...). Z rozsiahlej databázy údajov bude možné identifikovať pre každý región oblasti, ktoré spôsobujú jeho zaostávanie a zameraním sa na ich zlepšovanie efektívne rozvíjať regióny SR.

Podnikatelia a zahraniční investori využijú výsledky projektu pri rozhodovaní o alokácii svojich investícií. Z databázy skúmaných parametrov bude možné vyfiltrovať tie, ktoré sú pre ich podnikanie relevantné a vytvoriť si vlastné porovnania regiónov. Výsledky projektu budú informovať podnikateľov o podmienkach na podnikanie v okolitých regiónoch, čím sa posilňuje konkurencia medzi regiónmi a vytvára tlak najmä na orgány miestnej samosprávy smerom k zlepšovaniu lokálneho podnikateľského prostredia, od kvality ktorého sa odvíja ekonomická úroveň regiónu a životná úroveň obyvateľov regiónu.

Vytvorením inteligentnej internetovej stránky (web II. generácie) je možné hodnoty modelu automaticky aktualizovať, čím sa zabezpečí niekoľkoročné trvanie výsledkov projektu a bude možné sledovať pokroky, ktoré jednotlivé regióny medziročne dokázali urobiť.

 
Úvod do projektu
Aktivity a harmonogram realizácie
Začiatočný stav a zdôvodnenie realizácie
Využiteľnosť výstupov - cieľové skupiny
Financovanie
 

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt