Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Právne podmienky

Obsah na adrese www.regiony21.sk a na adresách s touto doménou súvisiacich je duševným vlastníctvom Podnikateľskej aliancie Slovenska (ďalej len "PAS") a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú najmä články, tabuľky, grafy a ďalšie nástroje na uvedených adresách.

Šírenie obsahu

Obsah podľa predchádzajúceho odseku nesmie tretia strana bez predchádzajúcej písomnej dohody s PAS využívať pre svoju zárobkovú činnosť alebo ho prezentovať alebo ho ponúkať svojim klientom ako svoj vlastný. Ďalej je zakázané obsah spracovávať, upravovať a zasahovať do neho. Obsah môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený len pre osobnú, nezárobkovú a nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného PAS. Z pravidla uvedeného v predchádzajúcej vete je stanovená jedna výnimka: užívateľ je oprávnený občas a nepravidelne rozšíriť malú časť obsahu (typicky jeden článok či jeho časť, prípadne graf či tabuľku) pre nezárobkové a nekomerčné účely a bezodplatne ho distribuovať. Táto výnimka sa vzťahuje aj na šírenie obsahu prostredníctvom elektronických a tlačených médií. Podmienkou v tomto prípade je, že na šírenom materiály bude jednoznačne identifikovaný zdroj informácií: Podnikateľská aliancia Slovenska.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese info@regiony21.sk

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt